Carne

tomato fresca / ground sausage / meatballs / salami / mozzarella / fontina / chili flakes 17.