Ciambotta

tomato / white bean / corn / baby kale / herbs 6.