Margherita

tomato fresca / mozzarella / basil 15.