Mediterranean

chopped tomato / mozzarella / grilled eggplant / olives / feta / oregano 15.